مدیر گروه

 

دکتر احمد جعفری

استادیار گروه مهندسی آب

تلفن تماس: 36522421-061

صفحه شخصی