معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر حسن برزگر

دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

تلفن تماس: 36524351-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

barzegarha@yahoo.com