درباره دانشکده

 

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در دو گروه آموزشی علوم دامی و صنایع غذایی از سال ۱۳۸۳ ادامه داد. در این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو وجود دارد. رشته‌های این دانشکده شامل، علوم دامی، علوم دامی غیرنشخوارکنندگان و علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی، رشته‌های علوم دامی و طیور گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام، علوم دامی و طیور گرایش فیزیولوژی دام، علوم دامی و طیور گرایش تغذیه دام، علوم دامی و طیور گرایش تغذیه طیور، علوم دامی گرایش تغذیه غیر نشخوارکنندگان، علوم و صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی و علوم و صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی در مقطع ارشد و رشته‌های علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام، علوم دامی گرایش تغذیه دام و علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام در مقطع دکتری می‌باشد.

در حال حاضر، تعداد ۲۷۰ دانشجوی کارشناسی و ۱۴۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۴۲ دانشجوی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول به تحصیل در دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می‌باشند.

همچنین تعداد ۲۰ عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی مشغول به کار هستند که به تفکیک گروه آموزشی و مرتبه علمی در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشند.

‌‌‌‌

 

گروه‌های آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

کل

علوم دامی

۳

۸

۳

۰

۱۴

صنایع غذایی

۰

۳

۳

۰

۶

کل

۳

۱۱

۶

۰

۲۰