مدیر گروه

دکتر مصطفی مردانی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی

تلفن تماس: 36524348-061

صفحه شخصی