مدیر گروه

دکتر مصطفی رحمتی جنیدآباد

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی

تلفن تماس: 36524334-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

ms.rahmati@yahoo.com