درباره گروه

خاک، آب و هوا سه جز اصلی سازنده محیط زیست هستند. خاک دو نقش کلیدی در طبیعت دارد، یکی ذخیره و عرضه آب و عناصر غذایی برای رشد گیاهان و دیگری پالایش و یا ذخیره انواع آلاینده‌های آلی و معدنی است. از این‌رو، خاک در تشکیل و ادامه زندگی اغلب موجودات زنده نقشی اساسی دارد. خاک محیطی کاملاً زنده است. علاوه بر گیاهان، انواع بسیار متعددی از میکرو و ماکروارگانیزم‌ها در محیط خاک زندگی و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن تغذیه می‌کنند. نقش خاک در تغذیه موجودات زنده بواسطه ذرات کلوئیدی معدنی و آلی آن انجام می‌شود. بار سطحی ذرات کلوئیدی خاک، علاوه بر اینکه در تغذیه موجودات نقش اصلی را به عهده دارد، در تشکیل خاکدانه و در نتیجه در اغلب فرآیندهای فیزیکی و توسعه و تکامل خاک نیز بسیار موثر است. با توجه به اهمیت خاک در طبیعت، و به منظور توسعه دانش خاک‌شناسی، گروه خاک‌شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۶۳ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. پژوهش‌های انجام شده در گروه نقشی موثر در توسعه دانش خاک‌شناسی به ویژه در زمینه تغذیه گیاهان و ترویج آن در سطح کشور داشته و دارد. پس از بازنگری در برنامه تحصیلی رشته خاک‌شناسی و تعریف دو رشته جدید در شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، از سال ۱۳۹۵، گروه خاکشناسی در دو رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک و مدیریت منابع خاک در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت متناوب دانشجو می‌پذیرد.

اهداف

هدف از رشته علوم خاک تربیت کارشناسانی است که توانایی عهده‌دار شدن مسئولیت‌های مختلف در این رشته و طبقه‌بندی اراضی، آموزش علوم خاک و تحقیقات مرتبط با خاک و ایجاد برنامه‌های مناسب بهره‌وری از زمین و مدیریت پایدار خاک را داشته باشند. این متخصصان دارای مجموعه‌ای از علوم و تخصص‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله شناسایی و روابط خاک و آب و گیاه و عوامل مختلف اقلیمی، شناسایی مراحل پیدایش و تکامل خاک‌ها و همچنین رده‌بندی انواع خاک‌های مختلف، حفظ و نگهداری، بهبود، حاصلخیزی و مدیریت بهینه خاک‌ها، حاصلخیزی و تغذیه گیاه و توصیه های کودی، آلودگی خاک و آب، نقشه برداری و ارزیابی خاک و زمین، حفاظت خاک و آبخیزداری، فضای سبز و گلخانه‌ها می باشند.