مدیر گروه

دکتر نفیسه رنگ‌زن

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک

تلفن تماس: 36522944-061

صفحه شخصی