مدیر گروه

دکتر محمدرضا مرادی تلاوت

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن تماس: 36524338-061

صفحه شخصی