درباره گروه

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی هم اکنون با داشتن گرایش مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در مقطع کارشناسی، ۶ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد (مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و بهنژادی گیاهی، اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر، اگروتکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز و اگرواکولوژی) و ۲ گرایش در مقطع دکتری (اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی و اگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی‌‌‌‌) بزرگترین گروه آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان است.

هدف گروه

مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آن‌ها در رشته‌ای از علوم دانشگاهی قرار می‌گیرد که تحت عنوان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی نامیده می‌شود. هدف از برقراری این گروه آموزشی تربیت افرادی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح مؤثر باشند.

فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های مختلف تولیدی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مطالعاتی به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی یا خصوصی بخش کشاورزی، به صورت عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها، مربی در هنرستان‌های کشاورزی یا به عنوان مجری امور تحقیقات کشاورزی منشأ خدمت باشند.

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دارای آزمایشگاه‌های فیزیولوژی گیاهان زراعی، گیاهان دارویی، علف‌های هرز، تکنولوژی بذر، ژنتیک و سیتوژنتیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه‌های صحرایی ۱ و ۲، گلخانه و مزارع تحقیقاتی بوده ودرزمینه‌های علوم زراعی و اصلاح و بیوتکنولوژی فعالیت می‌کنند.