مقاطع تحصیلی

 

کارشناسی

  • مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

  • علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
  • علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی