اعضاء هیأت علمی گروه

 
استاد نام نام خانوادگی ایمیل مرتبه رزومه برنامه کلاسی
حسن برزگر [email protected] دانشیار
حسین جوینده [email protected] دانشیار
محمد حجتی [email protected] دانشیار
بهروز علی زاده بهبهانی [email protected] استادیار
محمد امین مهرنیا [email protected] استادیار
محمد نوشاد [email protected] استادیار