اعضای هیأت علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

رزومه

برنامه درسی

علی

آقایی

[email protected]

استادیار

محمدتقی

بیگی نصیری

[email protected]

استاد

مرتضی

چاجی

[email protected]

دانشیار

هدایت‌اله

روشنفکر

[email protected]

استاد

محسن

ساری

[email protected]

دانشیار

سمیه

سالاری

[email protected]

دانشیار

صالح

طباطبائی وکیلی

[email protected]

دانشیار

جمال

فیاضی

[email protected]

دانشیار

 

محمدرضا

قربانی

[email protected]

دانشیار

طاهره

محمدآبادی

[email protected]

دانشیار

مرتضی

مموئی

[email protected]

استاد

خلیل

میرزاده

[email protected]

دانشیار

محمود

نظری

[email protected]

استادیار