مقاطع تحصیلی

 

کارشناسی

  • مهندسی کشاورزی- علوم دامی

کارشناسی ارشد

  • علوم دامی- تغذیه دام
  • علوم دامی- تغذیه طیور
  • علوم دامی- فیزیولوژی دام و طیور
  • علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

دکتری

  • تغذیه دام
  • فیزیولوژی دام
  • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
  • تغذیه طیور