مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد نوشاد

استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

شماره تماس: 365222072-061

پست الکترونیکی:

mo.noshad@gmail.com