مقاطع تحصیلی

 

‌‌‌‌‌‌‌کارشناسی

  • علوم خاک

کارشناسی ارشد

  • مدیریت منابع خاک گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
  • مدیریت منابع خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
  • مدیریت منابع خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
  • مدیریت منابع خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
  • مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
  • مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک

دکتری

  • مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
  • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک