اعضای هیات علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

رزومه

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569218-.jpg

محمدرضا

انصاری

[email protected]

استادیار

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569240-.jpg

سیروس

جعفری

[email protected]

دانشیار

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569265-.jpg

بیژن خلیلی مقدم

[email protected]

دانشیار

دریافت

نفیسه

رنگ زن

[email protected]

استادیار

دریافت