درباره گروه

پیرو تصمیم‌های اتخاذ شده در راستای توسعه و گسترش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، در بهمن ماه ۱۳۹۱ درخواست ایجاد رشته مهندسی طبیعت (مرتع و آبخیزداری سابق) در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. در ادامه در فروردین ۱۳۹۲ مقرر گردید تا گروه مهندسی طبیعت (مرتع و آبخیزداری سابق) به عنوان هسته اولیه دانشکده منابع طبیعی تشکیل گردد در خردادماه سال ۱۳۹۲ مجوز تأسیس رشته و پذیرش دانشجو از سوی دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخذ گردید و اولین گروه دانشجویان در بهمن ماه ۱۳۹۲ پذیرش شدند. همچنین مجوز رسمی تأسیس گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری نیز در جلسه شهریور ماه ۱۳۹۳ توسط هیأت امنا دانشگاه‌های مناطق جنوب و جنوب غرب کشور مورد تائید و تصویب قرار گرفت. همچنین، در حال حاضر گروه مهندسی طبیعت با ۶ هیأت علمی استادیار هیأت علمی آبخیزداری، ۱ هیأت علمی مرتعداری و ۲ هیأت علمی محیط زیست) در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشغول به کار است.