مدیر گروه

دکتر امین ذرتی‌پور

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

تلفن تماس: 36524341-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

zortipor@yahoo.com     

سوابق تحصیلی:

استادیار پایه ۱، عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

کارشناسی: مهندسی مرتع و آبخیزداری از دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴.

کارشناسی ارشد: مهندسی آبخیزداری از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تاسال ۱۳۸۶.

دکتری: علوم آبخیزداری از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷ تاسال ۱۳۹۱.

سوابق اجرایی:

۱. کارشناس ارشد دفتر همکاری‌های بین الملل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷.

۲. مسئول راه اندازی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۱ –ادامه دارد.

۳. سرپرست و مسئول راه اندازی گروه تخصصی مهندسی مرتع و آبخیزداری در دانشکده منابع طبیعی از سال ۱۳۹۱ –ادامه دارد.