کارمندان آزمایشگاه مرکزی

سید سجاد حسینی نیک

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره تماس: 36522436-061

پست الکترونیکی:

sajad.hn14@gmail.com