معرفی

          آزمایشگاه مرکزی

        آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1388با هدف کاربرد بهینه دستگاه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی تأسیس گردید. این آزمایشگاه شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است. نحوه ارائه خدمات دستگاهی و نرخ تعرفه‌های آنها در وب سایت آزمایشگاه مرکزی توضیح داده شده است. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سه مجموعه مستقر است:

  • آزمایشگاه مرکزی شماره 1 (آنالیز دستگاهی)
  • آزمایشگاه مرکزی 2 (آماده سازی نمونه)
  • آزمایشگاه مرکزی 3 (آزمایشگاه مولکولی تحصیلات تکمیلی)

اهداف آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

1.پیش‌بینی نیازهای دستگاهی و تجهیزاتی آتی دانشگاه جهت رفع نیازهای تحقیقاتی دانشگاه و ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه

2.انعقاد تفاهم نامه همکاری بین آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی، تبادل تجربیات، آزمون‌های مربوط به مقایسه‌های بین آزمایشگاهی بصورت متقابل و همکاری در تعمیر و ارتقای تجهیزات

3.ارائه خدمات علمی آزمایشگاه مرکزی به تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف و همچنین بخش خصوصی

4.برگزاری کارگاه های مختلف در طول سال جهت آموزش تجهیزات برای دانش پژوهان