مدیر گروه

دکتر امین ذرتی‌پور

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

تلفن تماس: 36524341-061

صفحه شخصی