اعضای هیات علمی دانشکده

 
استاد نام نام خانوادگی ایمیل گروه آموزشی مرتبه رزومه
علی آقایی [email protected] علوم دامی و طیور استادیار دریافت
حسن برزگر [email protected] صنایع غذایی دانشیار دریافت
محمدتقی بیگی نصیری [email protected] علوم دامی و طیور استاد دریافت
حسین جوینده [email protected] صنایع غذایی دانشیار دریافت
مرتضی چاجی [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
محمد حجتی [email protected] صنایع غذایی دانشیار دریافت
هدایت اله روشنفکر [email protected] علوم دامی و طیور استاد دریافت
محسن ساری [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
سمیه سالاری

[email protected]

علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
صالح طباطبایی وکیلی [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
بهروز علی زاده بهبهانی [email protected] صنایع غذایی استادیار دریافت
جمال فیاضی [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
محمدرضا قربانی [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
طاهره محمدآبادی [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
مرتضی مموئی [email protected] علوم دامی و طیور استاد دریافت
محمد امین مهرنیا [email protected] صنایع غذایی استادیار دریافت
خلیل میرزاده [email protected] علوم دامی و طیور دانشیار دریافت
محمود نظری [email protected] علوم دامی و طیور استادیار دریافت
محمد نوشاد [email protected] صنایع غذایی استادیار دریافت