مدیر امور مالی

فرهاد عبدالخانی

 

شماره تماس: 365222008-061

پست الکترونیکی:

abdolkhani.f@yahoo.com

 

مسئولیت‌های اجرایی:

  • مسئول حقوق و دستمزد دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶
  • معاون اداره دریافت و پرداخت دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸
  • رئیس اداره دریافت و پرداخت دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲
  • رئیس هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۹۰ ادامه دارد
  • نایب رئیس هیأت مدیره تعاونی مصرف دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۱
  • مدیر مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۹۲ ادامه دارد