مدیر امور اداری و پشتیبانی

توفیق عبادی

شماره تماس: 365222073-061