معاون اداری و مالی

 

دکتر صالح طباطبائی وکیلی

دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

شماره تماس: 36522101-061

پست الکترونیکی:

 s_tabatabaei58@yahoo.com

tabatabaei@asnrukh.ac.ir