مدیر اداره تدارکات

سید عباس میرباقری

شماره تماس: 365224347-061