اعضای هیأت علمی دانشکده

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

گروه آموزشی

مرتبه

رزومه

سامان

آبدانان مهدی زاده

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

دریافت

مسعود

برادران

[email protected]

ترویج و آموزش کشاورزی

دانشیار

 

مرتضی

تاکی

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

احمد

جعفری

[email protected]

ماشین‌های کشاورزی

استادیار

 

سعید

جلیلی

[email protected]

ماشین‌های کشاورزی

استادیار

 

بهمن

خسروی پور

[email protected]

ترویج و آموزش کشاورزی

استاد

رزومه

مجید

رهنما

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

مهدی

سعادت فرد

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

مسلم

سواری

[email protected]

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

 

جواد

ظهیری

[email protected]

ماشین‌های کشاورزی

استادیار

 

عباس

عبدشاهی

[email protected]

اقتصاد کشاورزی

دانشیار

 

منصور

غنیان

[email protected]

ترویج وآموزش کشاورزی

دانشیار

 

سیدمجتبی

فارغ

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

معصومه

فروزانی

[email protected]

ترویج وآموزش کشاورزی

دانشیار

 

روح‌اله

فرهادی

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

محمود

قاسمی نژادرائینی

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

نواب

کاظمی

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

سعید

محمدزاده

[email protected]

ترویج وآموزش کشاورزی

استادیار

 

عادل

مرادی سبز کوهی

[email protected]

ماشین‌های کشاورزی

مربی

 

مصطفی

مردانی نجف آبادی

[email protected]

اقتصاد کشاورزی

استادیار

 

افشین

مرزبان

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

دانشیار

 

رسول

معماردستجردی

[email protected]

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

امیر

ناصرین

[email protected]

ماشین‌های کشاورزی

استادیار

 

مسعود

یزدان پناه

[email protected]

ترویج و آموزش کشاورزی

دانشیار