اعضای هیأت علمی دانشکده

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

گروه آموزشی

مرتبه

رزومه

سامان

آبدانان مهدی زاده

saman.abdanan@gmail.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

مسعود

برادران

masoudbaradar@yahoo.com

ترویج و آموزش کشاورزی

دانشیار

 

مرتضی

تاکی

mortezataaki@gmail.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

دریافت

احمد

جعفری

jafari_ahmad@yahoo.com

مهندسی آب

استادیار

 

سعید

جلیلی

saeeid1335@yahoo.com

مهندسی آب

استادیار

 

بهمن

خسروی پور

b.khosravipour@gmail.com

ترویج و آموزش کشاورزی

استاد

دریافت

مجید

رهنما

rahnamam2002@yahoo.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

مهدی

سعادت فرد

saadatfard2000@yahoo.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

مسلم

سواری

moslem_savari@yahoo.com

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

 

جواد

ظهیری

zahiri_javad@yahoo.com

مهندسی آب

استادیار

 

عباس

عبدشاهی

ahmadreza1378@yahoo.com

اقتصاد کشاورزی

دانشیار

 

منصور

غنیان

m_ghanian@yahoo.com

ترویج وآموزش کشاورزی

دانشیار

 

سیدمجتبی

فارغ

faregham@yahoo.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

معصومه

فروزانی

m.forouzani@ramin.ac.ir

ترویج وآموزش کشاورزی

دانشیار

 

روح‌اله

فرهادی

r.farhadi@chmail.ir

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

محمود

قاسمی نژادرائینی

ghasemi-s7@yaho.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

نواب

کاظمی

navab20@yahoo.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

سعید

محمدزاده

sd.muhamad@gmail.com

ترویج وآموزش کشاورزی

استادیار

 

عادل

مرادی سبز کوهی

adellmoradi@ramin.ac.ir

مهندسی آب

استادیار

دریافت

مصطفی

مردانی نجف آبادی

mostafa.kory@yahoo.com

اقتصاد کشاورزی

استادیار

 

افشین

مرزبان

afshinmarzban@hotmail.com

مکانیزاسیون کشاورزی

دانشیار

 

رسول

معماردستجردی

rasoul.memar@gmail.com

مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

 

امیر

ناصرین

amir8480@gmail.com

مهندسی آب

استادیار

 

مسعود

یزدان پناه

masoudyazdan@gmail.com

ترویج و آموزش کشاورزی

دانشیار