معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر محمو قاسمی‌نژاد

دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون 

تلفن تماس: 36522421-061

صفحه شخصی