سر فصل دروس

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

  • مدیریت منابع خاک گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک (دانلود)
  • مدیریت منابع خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (دانلود)
  • مدیریت منابع خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک (دانلود)
  • مدیریت منابع خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (دانلود)
  • مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی (دانلود)
  • مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک (دانلود)

دکتری

  • مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (دانلود)
  • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (دانلود)