اعضای هیأت علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

رزومه

بابک

پاکدامن سردرود

bpakdaman@yahoo.com

استادیار

دریافت

علی

رجب پور

a_rajabpour2000@yahoo.com

دانشیار

دریافت

لیلا

رمضانی

danaus_lp@yahoo.com

دانشیار

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569563-.jpg

نوشین

زندی سوهانی

nzandisohani@yahoo.com

دانشیار

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569584-.jpg

محمد حامد

قدوم پاریزی پور

parizi.hamed@gmail.com

استادیار

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569603-.jpg

وحید

کشاورزتوحید

vahidkeshavarztohid@yahoo.com

استادیار

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548569634-.jpg

فاطمه

یاراحمدی

fa_yarahmadi@yahoo.com

دانشیار

دریافت