اعضای هیأت علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

رزومه

برنامه درسی

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548526266-.jpg

فضل‌اله

پژواک

f.pezhvak@yahoo.com

مربی

دریافت

 

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1549632003-photo-2018-03-26-19-59-20.jpg

مختار

حیدری

mkheidari@yahoo.com

دانشیار

دریافت

 

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548526300-.jpg

محمدحسین

دانشور

mhdaneshvar2004@yahoo.com

استاد

دریافت

 

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548526333-.jpg

خلیل

دلفان حسن زاده

khalilidelfan@yahoo.com

مربی

دریافت

دریافت

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548526359-.jpg

مصطفی

رحمتی جنید آباد

ms.rahmati@yahoo.com

استادیار

دریافت

 

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548677079-.jpg

محمدرضا

زارع بوانی

mzarebavany@gmail.com

استادیار

دریافت

 

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548526381-.jpg

محمدرضا

صالحی سلمی

m_salehisalimi@yahoo.com

دانشیار

دریافت

 

http://asnrukh.ac.ir/images/agriculture/fa/page/editor/2019/1548677051-.jpg

کاظم

نگارش

kazem.negaresh@gmail.com

استادیار

دریافت