چکیده پایان نامه ها

شماره
نام ونام خانوادگی
عنوان پایان‌نامه
۱
آزاده غلامی بررسی تنوع ژنتیکی در بین ۱۶ لاین تجاری کلزا با استفاده از تکنیک RAPD- PCR
2
ابوالقاسم عباسی شناسایی، کلونینگ و توصیف ژن فنیل‌آلانین آمینوموتاز از Taxus baccata دخیل در بیوسنتز تاکسول
۳
رزا جهانگیری بررسی امکان وجود ژن‌های جدید cry در ایزوله‌های بومی باکتری باسیلوس تورینجینسیس ایران
۴
علی نادری عارفی اثر سطوح مختلف گوگرد و پتاسیم بر عملکرد کلزا
۵
علی قاطعی اثرعناصرغذائی نیتروژن وگوگرد بر عملکرد واجزاﺀ عملکردکلزا رقم هایولا ۴۰۱
۶
مهدی میرطاهری بررسی انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن ارقام گندم تحت شرایط تنش خشکی در منطقه اهواز
۷
راضیه نجارزادگان اثر سطوح مختلف گوگرد و بور بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا در شرایط آب و هوایی شمال شرق اهواز
۸
بیتا معادی اثر سطوح و منابع مختلف شوری و تلقیح میکوریزایی بر روی مولفه های رشد کمی شبدر برسیم و جذب فسفر
۹
سجاد شکری ارزیابی اثرات کود نیتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ های برنج
۱۰
عبدالنور چعب اثر جمعیت گیاهی بر پتانسیل رقابتی ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) با جمعیت طبیعی علف‌های هرز
۱۱
زینب عنافجه کنترل خردل وحشی با استفاده از تراکم‌های متفاوت کلزا رقم هایولا ۴۰۱
۱۲
امین جلال آبادی تاثیرارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام برنج
۱۳
نادیا خرمگاه بررسی تاثیر کم‌آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه‌ای هیبرید ۷۰۴ در مقادیر متفاوت تراکم
۱۴
فؤ‌ادحسینی بررسی اثرات فرسودگی بذر بر جوانه‌زنی و عملکرد گیاهچه‌های پنج رقم کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز
۱۵
خدیجه نجفی نیا اثر رقم، تراکم و زمان برداشت بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای ارقام سینگل کراس ۷۰۴ و بولسون
۱۶
زهرا ایرانشاهی اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم
۱۷
سید حمید اشرفی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام پر‌محصول و هیبرید برنج
۱۸
بهرام بیگی بررسی اثر زمان مصرف و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و خصوصیات کمی و کیفی کلزای پائیزه در کردستان
۱۹
مالک لویمی بررسی تاثیر جایگذاری کودهای فسفره به صورت نوار سطحی وعمقی بر عملکرد ذرت