رئیس دانشکده

دکتر علیرضا ابدالی

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن تماس: 36522071-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

abdali2002@yahoo.com

‌‌‌‌‌‌‌‌