اعضاء هیأت علمی

استاد نام نام خانوادگی ایمیل گروه آموزشی مرتبه رزومه
زهره خورسندی کوهانستانی - مرتع و آبخیزداری استادیار  
امین ذرتی پور Zortipor@yahoo.com مرتع و آبخیزداری استادیار  
محمد معظمی moazami@asnrukh.ac.ir مرتع و آبخیزداری استادیار  
معصومه موقری رودپشتی M_movaghari@ut.ac.ir مرتعداری استادیار  
کامران الماسیه kamran.almasieh@gmail.com منابع طبیعی- محیط زیست استادیار  
میترا چراغی cheraghi.mitra@gmail.com محیط زیست- آلودگی محیط زیست استادیار