اعضاء هیأت علمی

استاد نام نام خانوادگی ایمیل گروه آموزشی مرتبه رزومه
زهره خورسندی کوهانستانی - مرتع و آبخیزداری استادیار  
امین ذرتی پور [email protected] مرتع و آبخیزداری استادیار  
محمد معظمی [email protected] مرتع و آبخیزداری استادیار  
معصومه موقری رودپشتی [email protected] مرتعداری استادیار  
کامران الماسیه [email protected] منابع طبیعی- محیط زیست استادیار  
میترا چراغی [email protected] محیط زیست- آلودگی محیط زیست استادیار