اعضای هیأت علمی دانشکده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

استاد نام نام خانوادگی ایمیل گروه آموزشی مرتبه رزومه
  زهره خورسندی کوهانستانی - مرتع و آبخیزداری    
میترا  چراغی cheraghi.mitra@gmail.com   استادیار  
امین ذرتی پور Zortipor@yahoo.com مرتع و آبخیزداری استادیار  
محمد معظمی moazami@ramin.ac.ir مرتع و آبخیزداری استادیار  
معصومه موقری رودپشتی M_movaghari@ut.ac.ir مرتع و آبخیزداری استادیار ‌‌‌‌