دبیر شورای رفاهی

دکتر امین لطفی جلال‌آبادی

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36524331-061

صفحه شخصی