معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر نوشین زندی سوهانی

دانشیار گروه گیاهپزشکی

شماره تماس: 36522103-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

zandi@asnrukh.ac.ir

دانشیار پایه 18 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز (1377-1373)

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز (1381-1379)

دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز (1387-1383)

سوابق اجرایی:

1- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از مهر 1399 تا کنون

2- مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از تیر 1397 تا آبان 99

3- مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از شهریور 1389 تا اردیبهشت 1393.

4- عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. از فروردین 1394 تا بهمن 1397.

5- نماینده اعضای هیات علمی در شورای پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ازبهمن 1389 تا بهمن 1390.

6- عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از دی 1388 تا دی 1390.

7- دبیر علمی اولین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اهواز، 27 آذر 1398.

فعالیت های آموزشی:

تدریس دروس دوره کارشناسی شامل: آفات مهم گیاهان زراعی ، آفات مهم گیاهان زینتی، جالیز و سبزی، اصول کنترل آفات، مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی، آفات و بیماریهای رایج گیاهان دارویی و معطر، آفات و بیماریهای مهم گیاهان گلخانه­ای

تدریس دروس کارشناسی ارشد شامل: کنترل بیولوژیک، مدیریت تلفیقی آفات، روش های پژوهش در حشره شناسی، مدیریت آفات و بیماریها در شرایط گلخانه‌ای 

 

وظایف و اختیارات معاون پژوهشی  و فناوری دانشگاه:

1- انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

2- برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه

3- انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.

4-انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.

5- تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

6- برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت و کتابخانه مرکزی و موزه دانشگاه.

7- اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.

8- همکاری با دفتر ریاست و روابط عمومی و گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات

9- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی .

10- نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی.

11- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

12- تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای طرح در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه.

13- بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه.

14- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق