رئیس دانشکده

دکتر حسین جوینده

استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

تلفن تماس: 36524351-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

hosjooy@yahoo.com