آقای دکتر علی رجب‌پور

آقای دکتر علی رجب‌پور

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - تصنیف

پایش و تصمیم‌گیری در مدیریت مبارزه با آفات گیاهی

پایش و تصمیم‌گیری در مدیریت مبارزه با آفات گیاهی

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال