مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

        دکتر احمد کوچک‌زاده

         دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

شماره تماس: 36522943-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

koochek_a@yahoo.com