ویرایش دوم شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(سرن)