ارتباط با ما

آدرس: اهواز- ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- آزمایشگاه مرکزی

کد پستی: ۷۳۶۳۷-۶۳۴۱۷

پست الکترونیکی: [email protected]

تلفن: ۳۶۵۲۲۴۳۶-۰۶۱

فکس: ۳۶۵۲۲۱۰۳-۰۶۱