معاون پژوهشی و فناوری

 

دکتر نوشین زندی سوهانی

دانشیار گروه گیاهپزشکی

 

شماره تماس: 36522103-061

پست الکترونیکی:

nzandisohani@yahoo.com