مدیر و کارکنان آزمایشگاه مرکزی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه دیرکوندمقدم

تحصیلات: دانشجوی دکترای فیتوشیمی

تخصص: آنالیز دستگاهی- فیتوشیمی

مسئولیت‌ها:

  • مدیر فنی آزمایشگاه
  • کارشناس آنالیز دستگاهی
  • کارشناس HSE
  • نماینده دانشگاه در کارگروه کروماتوگرافی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
  • نماینده دانشگاه در کارگروه آنالیز عنصری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی