شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه عبارتند از:

 

 

دکتر سید عطاءاله سیادت

رئیس شورای نظارت و ارزیابی

1551888508-.jpg

دکتر عباس عبدشاهی

نائب رئیس شورای نظارت و ارزیابی

دکتر مسعود برادران

دبیر شورای نظارت و ارزیابی

دکتر نوشین زندی سوهانی

عضو شورای نظارت و ارزیابی

دکتر محسن ساری

عضو شورای نظارت و ارزیابی

دکتر سیروس جعفری

عضو شورای نظارت و ارزیابی

مهندس منصور جلالی

عضو شورای نظارت و ارزیابی

دکتر محمدرضا مرادی تلاوت

عضو شورای نظارت و ارزیابی