آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﺷﻬﺮک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۰۴ تیر ۱۳۹۸ | ۲۲:۵۸ کد : ۱۴۳۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۵

 

جهت دریافت آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﺷﻬﺮک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن کلیک نمایید.


( ۱ )

نظر شما :