روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ روز مهندسی

تاریخ برگزاری : ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ رویدادهای سال