تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (۱۳۶۳ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ رویدادهای سال