روز بسیج مستضعفان (تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (۱۳۵۸ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۰۵ آذر ۱۳۹۸ رویدادهای سال