روز جهانی نابینایان (عصای سفید) -شهادت پنجمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان (۱۳۶۱ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۲۳ مهر ۱۳۹۸ رویدادهای سال